logga övergripande

Bokningsvillkor

Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet? Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter. Antagna av föreningen Sverige Turism 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Som uthyrare är Vi skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
• Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
• Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen och det som står skrivet gäller om inte annat avtalats. Vid ytterligare avtal utöver det som bokats skall det finnas skrivet på papper från uthyraren.
• Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
• Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 16 avtalad ankomstdag till kl. 11 avresedagen, om inget annat bekräftats.
• Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbsidorna.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

När ska jag betala?
Beloppet skall vara oss tillhanda senast tre veckor innan ankomst. Vid bokning senare än tre veckor innan ankomst skall hela beloppet betalas omgående efter erhållen bokningsbekräftelse.

Om du har bokat en längre vistelse (över 30 dagar) betalas hyran i förskott.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar beloppet i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokningen skall ske skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än uthyraren om inget annat avtalats tidigare. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar din vistelse senare än 10 dagar innan ankomstdatum återbetalas inte hyran. 

Om vi lyckas hyra ut lägenheten till någon annan, återbetalar vi dig hela beloppet.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kronor per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar.
• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, senast en vecka efter avbokningsdagen. Vid avbokning återbetalas inte avgiften för avbeställningsskyddet.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att avbryta din bokning. Vi måste då betala tillbaka allt det du har betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten. I stället för att säga upp avbryta bokningen kan du begära att hyran sänks.
Om du har klagomål skall Du framföra dem till värden eller till ansvarig arrangör snarast, dock inom 2 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående till värden så att de får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomt, än vad du uppgav vid bokningen.
Övriga personer kan nekas tillträde.

Du måste städa ordentligt före avresan! Om du missar detta kommer vi att utföra städningen på din bekostnad med en startavgift på 1 500 kr. Städrutiner finns i varje lägenhet. Köksredskap, bestick, glas och porslin som flyttats från lägenheten skall läggas tillbaka på sin plats.Saknas något kommer ni debiteras.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.